Jumat, 04 Maret 2016

Pendaftaran & Pengiriman Naskah PNKP Diperpanjang dugi ka Kaping 19 Maret 2016 Tabuh 18.00 WIB


Katangtuan Umum 
1. Dina ieu Pasanggiri Nulis Karya Populer, ganre nu dipaké nya éta artikel.
2. Peserta Umum
3. Hiji peserta minimal ngirimkeun hiji karya
4. Peserta daftar ka nomer 087-722-678-668 (citra), format pendaftaran
    wasta-kalugguhan-email
5. Waragad nu dipundut Rp. 30.000,- Transfer ka nomer Rekening BRI
    442301008850534 a/n Tita Oktavian (bukti pembayaran dilampirkeun nalika
    pengiriman naskah artikel)
6. Peserta konfirmasi pembayaran ka nomer 087-722-678-668 (citra)
7. Pendaftaran jeung pengiriman karya dikawitan ti kaping 02 Februari-13 Maret 2016
    (Diperpanjang dugi ka 19 Maret 2016)
8. Naskah paling elat katampi ku panitia kaping 19 Maret 2016 jam 18.00 WIB
9. Béwara pinunjul tiasa ditinggal di himapensatradaupi.blogspot.com kaping 23 Maret
    2016
10. Pinunjul dilélér hadiah dina kaping 25 Maret 2016 (nalika penutupan RBS 2016)
11. Panitia PNKP dipahing pikeun ilubiung jadi pamilon pasanggiri.

Katangtuan Panulisan jeung Pengiriman Artikel 
1. Artikel ditulis make basa Sunda
2. Téma Umum artikel: Kabudayaan Sunda 
    Sub téma:
    a. Bahasa
    b. Sistem élmu Pangaweruh
    c. Sistem Téhnologi 
    d. Sistem Religi/Kapercayaan 
    e. Kasenian
3. Naskah artikel ditulis ti 2-4 kaca
4. Naskah artikel ditulis make Jenis hurup Times New Roman ukuran 12, Line Spacing
    1,5, Rata kiri kanan, Kertas A4, Margin portrait
    Top: 3 cm           Left: 3 cm
    Bottom: 2 cm     Right: 2 cm
5. Eusi naskah teu patali jeung hal-hal nu bisa ngabalukarkeun konflik horizontal, saperti
    SARA, jrrd.
6. Naskah artikel mangrupa naskah orisinil hasil karya sorangan, lain nyutat hasil karya
    batur
7. Naskah dikirim dina wangun soft file (ngalampirkeun tanda pengenal jeung Bukti
    transfer) ka email: rbspnkp@gmail.com

Kriteria Penilaian Naskah Artikel:
1. Basa/diksi nu dipaké babari dipikaharti
2. Basa anu dipaké saluyu jeung palanggeran éjahan basa
3. Kakritisan kana pasualan nu diguar ogé dina ngungkulan éta pasualan (solusi nu
    inovatif)
    Catetan:
    - Kaputusan dewan juri mutlak, teu bisa diganggu gugat
    - Dewan juri miboga hak ngabatalkeun putusan saupama dina karya pinunjul
      kapanggih aya unsur plagiarisme atawa éta karya kungsi dipublikasikeun

Hadiah:
1. Pinunjul ka-1 : Rp. 500.000,- + sertifikat
    Pinunjul ka-2 : Rp. 400.000,- + sertifikat
    Pinunjul ka-3 : Rp. 350.000.- + sertifikat
2. Artikel pinunjul 1-3 dimuat di media cetak
3. Sadaya peserta PNKP kéngéng E-sertifikat nu bakal dikintunkeun kana email peserta.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar